1. Inleiding

De algemene voorwaarden van travv.nl zijn van toepassing op alle geboekte reizen via travv.nl. In deze algemene voorwaarden zijn de boekingsvoorwaarden te vinden.

Boekingsvoorwaarden

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle via travv.nl geboekte reizen. Naast de boekingsvoorwaarden zijn in alle gevallen ook de algemene voorwaarden van toepassing alle via travv.nl geboekte reizen.

In alle gevallen treedt travv.nl op als bemiddelaar tussen de reiziger en de desbetreffende dienstverlener: een hotel(keten) of de aanbieder van de desbetreffende accommodatie, welke verantwoordelijk zal zijn voor uitvoering van de reisovereenkomst. travv.nl zal verantwoordelijk zijn voor de verleende diensten, te noemen de juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering bij de dienstverlener.

Aanvullende voorwaarden

Onder bepaalde omstandigheden kunnen travv.nl en reiziger voorwaarden overeenkomen die aanvullend zijn op deze algemene voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden staan altijd in direct verband met de algemene voorwaarden. Aanvullende voorwaarden overschrijven de algemene voorwaarden op het moment dat deze elkaar tegenspreken. Het reisaanbod van travv.nl wijzigt sterk vanwege het beperkte aanbod. Verschijnt de melding ‘Helaas is het gekozen reisaanbod niet meer beschikbaar’ of een frase met dezelfde strekking, dan is het gekozen aanbod in deze week niet meer te boeken.

Annuleringsverzekering

Naast het reisaanbod biedt travv.nl een annuleringsverzekering. In alle gevallen is travv.nl hierbij de bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar. In geen enkel geval is travv.nl een partij bij de verzekeringsovereenkomst. Voor een annuleringsverzekering gelden in alle gevallen de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar.

Geen herroepingsrecht

De reiziger heeft geen wettelijk recht om de boekingsovereenkomst kosteloos te annuleren. In alle gevallen gaat het namelijk om aanbiedingen met een beperkte beschikbaarheid en een specifieke duur van de aanbieding.

Contact

Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij travv.nl. Dit doe je via de afdeling Klantenservice, Muldersweg 14D, 6532WZ, Nijmegen of via info@travv.nl. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden te bekijken via travv.nl/algemene-voorwaarden/. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 9.30 uur tot 17.30 uur CET.

2. Boekingsvoorwaarden

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op het volledige reisaanbod van travv.nl.

Artikel 1 Inleidende bepalingen

De volgende definities gelden in deze algemene voorwaarden:

 1. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de reis.
 2. Opdracht: de overeenkomst tussen reiziger en travv.nl. Hierbij treedt travv.nl namens de reiziger op als dienstverlener op het gebied van reizen.
  Reisagent: personen en/of organisaties die adviseren, informeren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
 3. Reiziger: de klant die het reisproduct via travv.nl heeft geboekt (aanmelder), of degene te wiens behoeve de door travv.nl verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
 4. Werkdagen: op maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur CET, uitgezonderd wettelijk erkende Nederlandse feestdagen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat andere openingstijden gelden.
Overige voorwaarden
De volgende bepalingen gelden in deze algemene voorwaarden:
 1. In alle gevallen opereert travv.nl als reisagent voor de reiziger.
 2. travv.nl is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. travv.nl verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De travv.nl-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening waarbij travv.nl als reisagent optreedt en de Reisvoorwaarden niet gelden. Zie ook de Inleiding bij deze travv.nl-consumentenvoorwaarden.
 3. Als de reiziger een reis boekt bij travv.nl waarop de Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze Reisvoorwaarden voor het hele traject: van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Als travv.nl zelf, op eigen naam reizen organiseert wordt hij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Ook op die reis zijn de Reisvoorwaarden van toepassing. Zie hierboven de Reisvoorwaarden
 4. travv.nl kan een reservering voor de reiziger maken in zijn hoedanigheid van reisagent. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. travv.nl is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.
 5. travv.nl is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. travv.nl is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
 6. travv.nl kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een vergoeding in rekening brengen.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

 1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
 2. De klant is jegens travv.nl en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.
 3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de klant kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
 4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door travv.nl wordt nagezonden, kan de klant binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren. Indien niet wordt gereclameerd travv.nl Consumentenvoorwaarden | November 2016 travv.nl B.V. | Muldersweg 14D | 6532 WZ Nijmegen, Nederland 11 geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de klant om tegenbewijs te leveren.
 5. Bij boeking via internet richt travv.nl het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door travv.nl is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 6. De klant is zowel jegens travv.nl als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht.
 7. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk

Artikel 3 De reserveringsopdracht

 1. Informatieplicht klant: De klant zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan travv.nl. Daartoe behoren indien beschikbaar het (de) nummer(s) van zijn (hun) mobiele telefoon en e-mailadres. De klant zal informatie verstrekken over hemzelf en door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, over andere relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Indien de klant in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens rekening.
 2. Prijswijzigingen: De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
 3. Annuleringen/wijzigingen door de klant: Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die travv.nl moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen
  Alle mededelingen van travv.nl of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de klant.

Artikel 4 Betalingen

 1. De door de reiziger verschuldigde bedragen dienen binnen de door travv.nl aangegeven termijn te zijn voldaan. travv.nl is bevoegd – zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
  travv.nl kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).
 2. Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de in de bevestiging genoemde datum door travv.nl te zijn ontvangen.
 3. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt travv.nl na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien betaling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. travv.nl heeft alsdan het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
 4. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de klant.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. travv.nl zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 2. travv.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. travv.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 3. Voor zover travv.nl zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van travv.nl beperkt tot maximaal de door travv.nl gefactureerde diensten.
 4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
 5. travv.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van travv.nl.

Artikel 6 Documenten

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door travv.nl algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en/of visa en worden verstrekt.
 2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij travv.nl heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of travv.nl tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.
 5. travv.nl adviseert de reiziger voorafgaand aan het sluiten van een reisovereenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten

Artikel 7 Rente en incassokosten

 1. De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens travv.nl heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Artikel 8 Klachten

 1. Klachten over een door travv.nl gemaakte reservering en/of over door travv.nl verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij travv.nl te worden ingediend.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
  Alle geschillen die voortvloeien uit of enig verband houden met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
 2. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat travv.nl op deze termijnen een beroep doet.